واقعا دلم میخواد یه مدت قایم شم و جامو به هیچ کس نگم