عکس نوشته غمگین این زخم خورده را به ترحم نیاز نیست