پشت هر آدم قوی یه داستانی وجود داره که بهش انتخاب دیگه ای نداده