تو همانی که میشود چای را کنارت بدون قند، شیرین نوشید