و من فکر میکنم آبی فراتر از یک رنگ است! چنان آسمانی بی انتها… و یا یک دریا، سرشار از امیدواری