هرگز از نشون دادن خود واقعیت نترس. چون تا زمانی که خودت از خودت راضی هستی، نظر دیگران اهمیتی نداره