هرگز از نشون دادن خود واقعیت نترس، چون تا زمانی که خودت از خودت راضی هستی، نظر دیگران اهمیتی ندارد