زندگیت متعلق به خودت نیست اگه همیشه نگران این باشی که دیگران درموردت چی فکر میکنند