دونه ای که نخواد رشد کنه هرچقدر آب و آفتاب بهش بدی فقط بیشتر میگنده