دوست ندارم کسیو از دست بدم ولی اگه کسی بخواد از دستم بده خیلی کمکش می کنم خیلی زیاد…