جدیدا آدما جوری شدن که هر روزت رو باید با ذکر ،زندگی شخصی خودمه فوضولیش به کسی نیومده قربت الی الله، شروع کنی