بعضی حرفا تا عمق وجود آدمو میسوزونه یه جوری که آدم حاضر بود کتک بخوره ولی اون حرفارو نمیشنید