بعضیا فقط میتونن ادعا کنن ولی توان ثابت کردنشو ندارن