از بدترین لحظات نترس، اگر ازشون درس بگیری به عنوان بهترین زمان ها ازشون یاد خواهی کرد