پیروان هرگز نمی دانند که رهبر چگونه تلاش می کند، مسیر درست کند