عکس نوشته سخت کار کردن لزوما موفقیت را تضمین نمی کند