کم حرف بمون! لازم نیست همه، همه چیز رو درموردت بدونن