نحوه رفتار مردم با دیگران، بازتاب مستقیم احساساتشون نسبت به خودشونه