‏آدمی که تو بهش میگی سرد ، سرد نیست ‏فقط کنار تو گرم نمیشه