کینه ، مانند این است که زهری بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد