همیشه پشت جمله‌ی شوخی کردم یه‌ ذره حقیقت وجود داره