هميشه دو بار گوش كن اول ببين چى گفته ميشه بعد ببين كى اون حرف رو داره ميزنه