هر روز رو با امیدی تازه آغاز کن خاطرات تلخ رو پشت سرت رها کن و به فردایی بهتر ایمان داشته باش