من تورو در روزهایی دوست داشتم که خودمو دوست نداشتم و فکرمیکنم دقیقا مشکل از همینجا شروع میشه.