مردم می تونن فقط به همون اندازه ای که خودشون رو میبینن، تو رو هم ببینن