ما همه قبل از اینکه توانایی پروازمونو احساس کنیم سقوط میکنیم