ما با لطمه هایی که میخوریم پخته تر میشیم نه با گذر سالهای زندگی