رها کردن شجاعت زیادی میخواد، ولی به محض این که رها کنی خوشبختی میاد سراغت