خودتو همونقدر دوست داشته باشه که از بقیه انتظار داری