تنهایی بزرگت میکنه اونقدر بزرگ که شاید دیگه هیچ وقت تو زندگی هیچ کس جا نشی