بزار هر کسی با هر بهونه ای خواست بره، ولی نزا با هر بهونه ای برگرده