براى اينكه بالاتر اوج بگيرى ، بايد هر چيزى كه پايين ميكشدت رو رها كنى