برام مهم نیست اگه منو دوست نداری، من به دنیا نیومدم که تو رو تحت تاثیر قرار بدم