اینقدر متواضع باش که وقتی اشتباه میکنی، عذرخواهی کنی 👋👋