اگه ‌بخاطر اینکه ‌خودت‌ هستي ‌دوستت‌ ندارن، بیشترخودت‌باش