انسان فقط در قبال گفتەهایش مسئول نیست بلکە در قبال سکوت‌هایش هم مسئول است