آگاهی از نقاط تیره شخصیت خودمان بهترین راه کنار آمدن با بدی های دیگران است.