سخن ماهاتما گاندی درباره گذشتن و رفتن به همراه عکس نوشته