سخن زرتشت درباره توانایی و استحکام به همراه عکس نوشته