سخن جرج برنارد شاو درباره گذشتن و رفتن به همراه عکس نوشته