سخن جرج برنارد شاو درباره عقل و خرد به همراه عکس نوشته