سخن جرج برنارد شاو درباره سن و سال به همراه عکس نوشته