سخن جرج برنارد شاو درباره زندگی به همراه عکس نوشته