سخن جرج برنارد شاو درباره تجربه به همراه عکس نوشته