سخن جرج برنارد شاو درباره تاریخ به همراه عکس نوشته