سخن باب پراکتور (Bob Proctor) درباره ایمان و باور به همراه عکس نوشته