سخن ابن سینا (Avicenna) درباره کار به همراه عکس نوشته