سخن ابن سینا (Avicenna) درباره موسیقی به همراه عکس نوشته