سخن ابن سینا (Avicenna) درباره غم و اندوه به همراه عکس نوشته