سخن ابن سینا (Avicenna) درباره ترس به همراه عکس نوشته